موضوعات = کاربرد GIS&RS در برنامه ریزی
تعداد مقالات: 151
6. ارائه الگوی مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی و دستیابی به منطقه زیست پذیر با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : منطقه 6 تهران)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 70-86

مژگان رضایی؛ محسن رنجبر؛ بهرام آزادبخت؛ علیرضا استعلاجی


11. تحلیل فضایی و مکان‌گزینی ایستگاه های آتش‌ نشانی کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-99

فاطمه دانشور؛ حمید صابری


13. تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست (2018 – 2000)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 72-84

حمید سلطانی نژاد؛ سروش خلیلی؛ زهرا شاهی؛ محمدتقی رضویان


15. بهینه‌سازی ضرایب منطقه‌ای فرمول تجربی فولر با برنامه ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک در حوزه‌های فاقد آمار به کمک داده‌های مکانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-18

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ بهروز ارسطو؛ سید علی اصغر هاشمی


18. تجزیه و تحلیل و تولید نقشه پهنه بندی کیفی هوای شهر تهران با استفاده از داده پایش زمینی وRS

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-82

علی رجبلو؛ حسین آقا محمدی؛ مجید رحیم زادگان؛ محمد علی رجایی


21. بررسی توانمندی های مثلث ژئوتوریسمی شهرستان دهلران در استان ایلام

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-69

جمال مراد نژاد؛ وحید باقری


22. بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی شهر نیشابور)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-97

قدیر صیامی؛ محمد گل محمدی؛ علی طالبی


23. بررسی تأثیر وقف بر کالبد شهرهای اسلامی (مطالعه موردی شهر میامی)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

زینب کرکه آبادی؛ مهدی اصغری