موضوعات = Urban planning
تعداد مقالات: 8
6. تحلیلی بر عملکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه ای(مورد پژوهی:بابل)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 27-44

مهدی صمیمیان؛ رحیمه جوادیان


8. بررسی تأثیر وقف بر کالبد شهرهای اسلامی (مطالعه موردی شهر میامی)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-57

زینب کرکه آبادی؛ مهدی اصغری