موضوعات = کاربرد GIS
تعداد مقالات: 82
58. بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-107

زینب کرکه آبادی؛ هاشم نوروزی فرد


60. پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 29-38

ابوالفضل بهنیافر؛ محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی


67. مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل )

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 19-38

مجتبی عمرانی دورباش؛ عطا غفاری گیلانده؛ فاطمه سوری


69. تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-56

جعفر موسی وند؛ زهره محمد گنجی؛ حسین محمدی دوست


70. ارزیابی ژئوتوریسم حوضه آبریز کنگ خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 89-102

محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی