موضوعات = کاربرد GIS&RS در برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 111
7. تحلیل فضایی و مکان‌گزینی ایستگاه های آتش‌ نشانی کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-99

فاطمه دانشور؛ حمید صابری


9. تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست (2018 – 2000)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 72-84

حمید سلطانی نژاد؛ سروش خلیلی؛ زهرا شاهی؛ محمدتقی رضویان


12. بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی شهر نیشابور)

دوره 9، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 83-97

قدیر صیامی؛ محمد گل محمدی؛ علی طالبی


16. ارزیابی تأثیر عناصر اقلیمی و عوامل انسانی در بروز تصادفات جاده ای با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی محور مشهد - قوچان)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 52-66

مهدی وطن پرست؛ علیرضا افشاری؛ محسن رضائی عارفی؛ علی محمد نورمحمدی


20. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات عمومی در مناطق شهری شهر ارومیه

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 35-46

هادی حکیمی؛ پریا علیزاده؛ مصطفی هرائینی


21. رویکرد شهروندی فضایی؛ چهارچوبی برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای برنامه ریزی شهری

دوره 8، شماره 3، آذر 1396، صفحه 47-65

احسان اصلانی؛ اسماعیل شیعه؛ مریم اصلانی