موضوعات = کاربرد GIS&RS در برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 111
4. ارائه الگوی مناسب جهت بهینه سازی مصرف انرژی و دستیابی به منطقه زیست پذیر با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : منطقه 6 تهران)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 70-86

مژگان رضایی؛ محسن رنجبر؛ بهرام آزادبخت؛ علیرضا استعلاجی


7. تحلیل فضایی و مکان‌گزینی ایستگاه های آتش‌ نشانی کلانشهر اصفهان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-99

فاطمه دانشور؛ حمید صابری


9. تغییرات کاربری فضاهای سبز شهر کرمان، با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست (2018 – 2000)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 72-84

حمید سلطانی نژاد؛ سروش خلیلی؛ زهرا شاهی؛ محمدتقی رضویان


12. بررسی مخاطرات قنات ها در مدیریت بحران شهری (نمونه موردی شهر نیشابور)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-97

قدیر صیامی؛ محمد گل محمدی؛ علی طالبی


16. ارزیابی تأثیر عناصر اقلیمی و عوامل انسانی در بروز تصادفات جاده ای با استفاده از منطق فازی (نمونه موردی محور مشهد - قوچان)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 52-66

مهدی وطن پرست؛ علیرضا افشاری؛ محسن رضائی عارفی؛ علی محمد نورمحمدی


19. مدیریت سکونتگاههای غیررسمی شهری با مشارکت عمومی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-34

محمد پورنبوی


20. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات عمومی در مناطق شهری شهر ارومیه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-46

هادی حکیمی؛ پریا علیزاده؛ مصطفی هرائینی


21. رویکرد شهروندی فضایی؛ چهارچوبی برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای برنامه ریزی شهری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-65

احسان اصلانی؛ اسماعیل شیعه؛ مریم اصلانی