موضوعات = کاربرد GIS
تعداد مقالات: 79
53. پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 29-38

ابوالفضل بهنیافر؛ محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی


56. تحلیل الگوی توسعه فیزیکی - کالبدی شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 67-88

سید هادی حسینی؛ معصومه حسینی


57. بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 89-107

زینب کرکه آبادی؛ هاشم نوروزی فرد


65. مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل )

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 19-38

مجتبی عمرانی دورباش؛ عطا غفاری گیلانده؛ فاطمه سوری


66. تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 39-56

جعفر موسی وند؛ زهره محمد گنجی؛ حسین محمدی دوست


68. ارزیابی ژئوتوریسم حوضه آبریز کنگ خراسان رضوی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 89-102

محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی