کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی (GIS&RS) - مقالات آماده انتشار