تعداد مقالات: 224

26. بهینه‌سازی ضرایب منطقه‌ای فرمول تجربی فولر با برنامه ریزی خطی و الگوریتم ژنتیک در حوزه‌های فاقد آمار به کمک داده‌های مکانی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 7-18

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ ابراهیم کریمی سنگچینی؛ بهروز ارسطو؛ سید علی اصغر هاشمی


30. شناسایی اهداف با استفاده از تلفیق تصاویر فراطیفی و تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالا

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-29

سامان جواهری؛ علی اصغر تراهی؛ سیدمحمد توکلی صبور


34. بررسی نقش و عملکرد شهرهای میانی در توسعه اقتصاد منطقه ای (مطالعه موردی: شهر نیشابور)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 69-84

محسن تندیسه؛ محمد حسین سرائی؛ سید مصطفی حسینی


36. بررسی تغییرات توسعه شهری شهرستان بهبهان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست طی سالهای 1378 تا 1392

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 7-14

حسین اقدر؛ فاطمه محمد یاری؛ حمیدرضا پورخباز


39. تحلیلی بر وضعیت فضای سبز با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: مناطق شهر تبریز)

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 13-24

سجاد فلاح پور؛ امید مبارکی؛ امیر نوروزی


41. تخصیص بهینه کاربری اراضی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 15-22


43. بررسی راهبردی توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر ساری

دوره 6، شماره 4، فروردین 1395، صفحه 16-34

معصومه امیری بشلی


47. بررسی ساختاری جایگاه مسجد در شهرهای اسلامی ( با استفاده از نرم افزار GIS ) نمونه موردی منطقه 5 تهران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 17-28

زینب کرکه آبادی؛ محسن نجارزاده؛ ساسان مسعودی


48. برآورد میزان محصول گندم با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده OLI (منطقه مورد مطالعه بخشی از شهر گیلان‌غرب)

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 17-30

کیوان باقری؛ زهرا جهانتاب؛ علی درویشی؛ علی اصغر آل شیخ


50. مدل سازی مکان های بهینه جایگاههای سوخت CNG در محیط GIS ( نمونه موردی : شهر اردبیل )

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 19-38

مجتبی عمرانی دورباش؛ عطا غفاری گیلانده؛ فاطمه سوری