تعداد مقالات: 224

51. بررسی امکان تحقق الگوی بهینه گسترش کالبدی- فضایی شهر اهواز

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 19-35

آزیتا رجبی؛ بابک محمدی؛ نسا خزاعی


52. بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )

دوره 10، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 19-34

سعید مرگان؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب زاده


56. مکان گزینی مناسب بیمارستان های شهری از طریق تلفیق روش سلسله مراتبی(AHP) و مدل(Fuzzy) در محیط GIS (مورد مطالعه: منطقه19 شهر تهران)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 21-38

نعمت حسین زاده؛ آناهیتا قربانی؛ زهرا میر علایی؛ مجید شاهرودی؛ محمد جواد فرهمندزادگان


58. ارزیابی توانمندی و شناخت زمین گردشگری شهرستان و خلیج چابهار با استفاده از روش پرالونگ

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 23-36

سعید کامیابی؛ حسین صدر ناصری


62. پیامدهای زیست محیطی ناشی از مکان گزینی نا مناسب زباله گاه ها و دفن غیر اصولی زباله در مشهد

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 29-38

ابوالفضل بهنیافر؛ محمد محمد نژاد؛ محسن رضائی عارفی


71. بررسی کارایی تصاویر پرنده بدون سرنشین برای تولید مدل رقومی سطح

دوره 8، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 25-39

نعیم میجانی؛ محمد کریمی فیروزجایی؛ مجید کیاورز مقدم


73. تحلیلی بر عملکرد شهرهای میانی در توسعه منطقه ای(مورد پژوهی:بابل)

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 27-44

مهدی صمیمیان؛ رحیمه جوادیان


74. رتبه بندی نواحی شهری از منظر شاخص های پایداری اجتماعی ( نمونه موردی: نواحی منطقه 7 شهر تهران )

دوره 5، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 29-42

سعید کامیابی؛ هاشم نوروزی فرد؛ علی غفاری