تعداد مقالات: 220

79. بررسی وضعیت پایگاههای تبادل داده در انتشار داده های مکانی GIS

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-44

محسن قدس؛ علی بابایی


84. بررسی الگوهای توسعه کالبدی - فضایی شهر دزفول با استفاده از تکنیک های SWOT ، GIS و AHP

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-56

سید مصطفی حسینی؛ زهرا عباسی


85. تحلیل برنامه ریزی توسعه فضایی شهرستان ابهر با استفاده از GIS

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-56

سید حامد علوی؛ سید جمال الدین دریاباری


87. تحلیل مسیر و بهینه سازی مکان مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان مازندران

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 39-56

جعفر موسی وند؛ زهره محمد گنجی؛ حسین محمدی دوست


96. بررسی نقش پوشش جنگلی در برآورد رسوب و فرسایش ویژه و هدر رفت ارتفاع خاک ( مطالعه موردی :حوزه آبخیز ایلام )

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-44

شهلا جهانی؛ کامران شایسته؛ عیسی سلگی؛ فاطمه حمیدی پور


98. ارزیابی توسعه گردشگری شهر آبگرم با استفاده از مدل SWOT

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-45

سجاد فلاح پور؛ محمدابراهیم رمضانی؛ علی اکبر جعفرلو؛ اکرم علمشاهی


99. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع فضایی خدمات عمومی در مناطق شهری شهر ارومیه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 35-46

هادی حکیمی؛ پریا علیزاده؛ مصطفی هرائینی


100. بهره وری از سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای توسعه صنعت گردشگری

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-48

ناهید اسمعیل زایی؛ اسد اله بیات؛ محسن تاجیک