تعداد مقالات: 216

128. رویکرد شهروندی فضایی؛ چهارچوبی برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای برنامه ریزی شهری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-65

احسان اصلانی؛ اسماعیل شیعه؛ مریم اصلانی


129. مکانیابی دفن زبالههای جامد شهر ساری با استفاده از الگوریتمهای فازی در محیط GIS&RS

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-63

همایون موتمنی؛ عبدالخالق ذاکریان؛ سینا مرزبانی


130. ارائـه الگـوی بهینـه مکـان یـابی فضـای سـبز شـهری بـا اسـتفاده ازGIS (مطالعه موردی منطقه ۲ کلان شهرکرج)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-61

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ فریبرز احمدی؛ نسرین گنجی


133. برآورد میزان محصول گندم با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده OLI (منطقه مورد مطالعه بخشی از شهر گیلان‌غرب)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 59-75

کیوان باقری؛ زهرا جهان تاب؛ علی درویشی بلورانی؛ علی‌ اصغر آل شیخ


139. تحلیل الگوی توسعه فیزیکی - کالبدی شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 67-88

سید هادی حسینی؛ معصومه حسینی


142. بررسی الگوی بهینه پارکینگ منطقه سه شهرداری مشهد

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-80

فهیمه مینایی؛ معصومه حسینی؛ سید محمدرضا حسینی


143. بررسی تأثیرات خانه های دوم در روستای توشن گرگان از نظر اجتماعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 69-88

محمدرضا زند مقدم؛ مهناز اکبری؛ محمد ویسیان؛ مهدی خداداد


144. تجزیه و تحلیل و تولید نقشه پهنه بندی کیفی هوای شهر تهران با استفاده از داده پایش زمینی وRS

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-82

علی رجبلو؛ حسین آقا محمدی؛ مجید رحیم زادگان؛ محمد علی رجایی


149. تحلیلی بر تغییرات شبکه شهری استان ایلام در سه دهه اخیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 75-94

فهیمه خواجه نبی؛ محمد رضا زندمقدم