امکان سنجی کشت برنج در استان لرستان بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله: علمی پژوهشی