بررسی پتانسیل یابی مس و عناصر همراه با استفاده از وزنهای نشانگر مطالعه موردی محدوده شرقی قله دماوند

نوع مقاله : علمی پژوهشی