بررسی ویژگی های کیفی طیفی و حرارتی اراضی حاشیه پلایا با استفاده از داده های رقومی

نوع مقاله: علمی پژوهشی