بررسی میزان تغییرات کلرفیل اراضی جنگلی با تکیه بر شاخص NDVIمنطقه موردی مناطق مرکزی استان گیلان

نوع مقاله : علمی پژوهشی