رویکردی بر تاثیرات شاخصهای توسعه پایدار شهری در مکانیابی توسعه بهینه مناطق شهری

نوع مقاله: علمی پژوهشی