بررسی اثر اجرای پروژههای آبخیزداری در تغییرات پوشش گیاهی و پایدارسازی حرکتهای تودهای

نوع مقاله: علمی پژوهشی