نقش فن آوری های نوین در طراحی مساکن روستایی ( مطالعه موردی : روستای هری کنده از دهستان گنج افروز ، بخش مرکزی ، شهرستان بابل )