مدل سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( مطالعه موردی : شهر بهبهان مقطع زمانی 1378 - 1406 )