ارزیابی کارآیی مدل تجربی آنبالاگان جهت زون بندی ناپایداری دامنه ای از طریق مقایسه با برداشتهای زمینی در نواحی کوهستانی ( مطالعه موردی : حوضه کلات ، ارتفاعات هزار مسجد )