بررسی تأثیرات خانه های دوم در روستای توشن گرگان از نظر اجتماعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

3 دانشگاه خوارزمی

4 دانشگاه گلستان

موضوعات