تحلیل فضایی و مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی (مطالعه موردی: شهر کازرون)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در دهه ‌های اخیر شاهد افزایش جمعیت شهرهای کشور بوده‌ایم، این افزایش جمعیت در شهرها باعث شده تا نیازبه خدمات روز به روز بیشتر شود. شاید در یک شهر مراکز خدماتی زیادی پراکنده نباشد اما آنچه حائز اهمیت است توزیع بهینه این مراکز می‌باشد. یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده‌ای در شهردارد و ضامن ایمنی بیشتر برای حیات بشری است مراکزآتش ‌نشانی می‌باشند. دسترسی سریع و به ‌موقع خودروهای آتش‌نشانی به محل حادثه بسیارمهم بوده زیرا رسیدن به ‌موقع این خودروها به محل حادثه باعث می‌شودکه خسارت کمتری به بارآید،ازطرف دیگر این به موقع رسیدن خود روها به محل حادثه به توزیع بهینه ایستگاههای آتش نشانی بازمیگردد. به منظور ارزیابی وضع موجود ایستگاه های آتش نشانی در رابطه با سوانح آتش سوزی، شهرکازرون به عنوان مطالعه موردی در این تحقیق انتخاب شد، سپس با استفاده از توابع GIS،تحلیل شبکه و تحلیل چند ضلعی های تیسن وضع موجود ایستگاه های آتش نشانی شهرکازرون مورد بررسی قرار گرفت و پس از پی بردن به توزیع نامناسب این ایستگاه ها به کمک مدلAHPوهمپوشانی شاخص ها درمحیط نرم افزارGIS مکان مناسب برای ایستگاه های آتش نشانی شهر کازرون مشخصگردید . روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیازآن ازطریق مشاهده میدانی،مطالعه طرح های صورت گرفته در رابطه با شهرکازرون و نقشه 2000/1 این شهر بدست آمده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات