تحلیل فضایی و مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی (مطالعه موردی: شهر کازرون)‏

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در دهه های اخیر شاهد افزایش جمعیت شهرهای کشور بوده ایم، این افزایش جمعیت در شهرها باعث شده تا نیاز به خدمات ‏روزبه روز بیشتر شود. شاید در یک شهر مراکز خدماتی زیادی پراکنده نباشد اما آنچه حائز اهمیت است توزیع بهینه این مراکز می ‏باشد. یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده ای در شهر دارد و ضامن ایمنی بیشتر برای حیات بشری است مراکز آتش نشانی می ‏باشند. دسترسی سریع و به موقع خودروهای آتش نشانی به محل حادثه بسیار مهم بوده زیرا رسیدن به موقع این خودروها به محل ‏حادثه باعث می شود که خسارت کمتری به بار آید، از طرف دیگر این به موقع رسیدن خودروها به محل حادثه به توزیع بهینه ‏ایستگاه های آتش نشانی باز می گردد. به منظور ارزیابی وضع موجود ایستگاه های آتش نشانی در رابطه با سوانح آتش سوزی، شهر ‏کازرون به عنوان مطالعه موردی در این تحقیق انتخاب شد، سپس با استفاده از توابع ‏GIS، تحلیل شبکه و تحلیل چند ضلعی های ‏تیسن وضع موجود ایستگاه های آتش نشانی شهر کازرون مورد بررسی قرار گرفت و پس از پی بردن به توزیع نامناسب این ایستگاه ‏ها به کمک مدل ‏AHP‏ و همپوشانی شاخص ها در محیط نرم افزار ‏GIS‏ مکان مناسب برای ایستگاه های آتش نشانی شهر ‏کازرون مشخص گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مشاهده میدانی، ‏مطالعه طرح های صورت گرفته در رابطه با شهر کازرون و نقشه 2000/1 این شهر بدست آمده است.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات