برآورد میزان محصول گندم با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده OLI (منطقه مورد مطالعه بخشی از شهر گیلان‌غرب)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 علوم تحقیقات

3 دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

کسب آگاهی و دانش در رابطه با برآورد میزان محصولات می‌تواند نقش مهمی را در مدیریت اراضی کشاورزی و برآورد میزان تولید خالص ایفا کند. امروزه تکنیک‌های سنجش از دور به عنوان یک ابزار مدیریتی برای بسیاری از عناوین و موضوعات مورد توجه می‌باشد. ترکیب نتایج حاصل از مشاهدات و اندازه‌گیری‌های زمینی با این تکنیک‌ها می‌تواند با فراهم آوردن داده‌های به‌هنگام و قابلیت بالای آنالیز تصاویر، کاربرد گسترده‌ای در تمامی بخش‌ها از جمله کشاورزی داشته است و مسیر رسیدن به کشاورزی دقیق را آسان‌تر کند. در پژوهش حاضر سعی برآن بوده که با استفاده از داده‌های زمینی موجود از 37 قطعه زمین زراعی و داده‌های ماهواره‌ای سنجش از دور و روش‌های آماری، مدل‌سازی و برآوردی دقیق از میزان محصول گندم در منطقه گیلان‌غرب ارائه گردد. لذا جهت بررسی ویژگی‌ها و فرآیندهای رشد در طول دوره‌ی کاشت تا برداشت محصول، از داده‌های سنجنده OLI، و برای نمایش تغییرات زیست توده از شاخص NDVI استفاده شده است. با ترسیم منحنی رشد گندم، ارتباط بین پارامترهای هندسی محاسبه شده از نمودار دوره رشد محصول (مساحت زیر نمودار، ماکزیمم، انحراف‌معیار، چولگی و کشیدگی) و میزان محصول مشخص شده است، که این قسمت به نوعی جز نوآوری‌های تحقیق است. در نهایت با اعمال روش تحلیل عاملی با روش PCA روی پارامترها، با ایجاد رابطه رگرسیون خطی، میزان خطا برای هر یک از پارامترها بطور مجزا حساب شده است. با مقایسه نتایج یک رابطه رگرسیونی با بدست آمد. با استفاده از روش تحلیل عاملی میزان به میزان 04/0 افزایش داده شد و به مقدار 69/0 رسید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات