تحلیل توان اکوتوریسم شهری مبتنی بر مدل اکولوژیک بااستفاده از GIS نمونه موردی شهرستان دالاهو

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگار امام (ر ه)شهر ری

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگار امام

چکیده

شناسایی نواحی مناسب برای توسعۀ گردشگری از مهمترین مباحث برنامه ریزان گردشگری است امروزه دلایلی مانند رشدروز افزون جمعیت، توسعه مناطق مسکونی شهری و زندگی شهر نشینی، افزایش آلودگی های صوتی در رابطه با توسعه تکنولوژی، خستگی ناشی از کار در بخش های مختلف مشاغل شهری، افزایش درآمد و موارد مشابه، به ویژه در کلان شهرها، مردم و شهروندان را بر آن داشته که همواره به مناطق گردشگری پناه برند برنامه ریزی فعالیتهای گردشگری نمی تواند از یافتن مکان مناسب برای ایجاد زیرسا ختهای گردشگری غافل باشد به این منظور دراین پژوهش که ازنوع توصیفی تحلیلی با استفاده از مشاهدان میدانی واسناد کتابخانه ای صورت پذیرفته است که جهت پردازش و تجزیه و تحلیل مکانی داده ها از نرم افزار Arc Gis استفاده گردید.در این مطالعه برای بررسی توان بالقوه محیطی منطقه با استفاده از لایه های مختلفی چون شیب و جهت شیب، زمین شناسی، خاک شناسی، توپوگرافی و... بانک اطلاعاتی تشکیل گردید و سپس در مرحله بعد با استفاده از منطق همپوشانی یا روی هم گذاری بانک های اطلاعاتی در محیط جی آی اس، لایه ها با هم ادغام شدند و سپس با توجه به مدل اکولوژیکی مخدوم مکان های مناسب جهت کاربری حفاظت، توریسم گسترده و توریسم متمرکز شناسایی گردیدند.. نتایج این مطالعات نشان می دهد که از نظر کاربری حفاظت37/34 هکتار از منطقه مورد نظر(8/1 درصد) از درجه عالی ، 48/69 هکتار از منطقه (6/3 درصد) از درجه متوسط و15/1826 هکتار از منطقه (6/94 درصد) نامناسب می باشد.از نظر کاربری توریسم متمرکز نیز، 73/117 هکتار از منطقه مورد نظر (1/6 درصد) از درجه عالی.4/54 هکتار از منطقه (8/2 درصد) از درجه متوسط و 87/1757 هکتار از منطقه (1/91 درصد) برای کاربری توریسم متمرکز نامناسب می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات