ظرفیت سنجی توسعه اکوتوریسم در روستاهای کوهستانی با کاربرد GIS ( مطالعه موردی: روستای زیارت شهرستان گرگان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه گلستان.

موضوعات