ارزیابی توزیع خدمات گردشگری شهری با استفاده از روش promethee ، مطالعه موردی شهرستان های استان خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشگاه

چکیده

چکیده استان خوزستان با دارا بودن سابقه فرهنگی- تاریخی غنی و برخودار از مناظر و چشم اندازهای طبیعی دارای پتانسیل با ال برای جذب گردشگران داخلی و خارجیاست. بنابراین، از طریق اولویت بندی شهرستان های این استان، به لحاظ برخورداری از جاذبهها و پتانسیلهای گردشگری می توان به شناسایی مناطق مستعد گردشگری و همچنین برنامه .ریزی صحیح جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در این مناطق پرداختدر این پژوهش که بانرم افزار Visual PROMETHEE وروش تحقیق توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است بانظرسنجی از کارشناسان مجرب به شناسایی معیارهای موثر در امر رتبه بندی شهرستان های خوزستان پرداخته شده است .در طیفرایند تحقیق این مدلتصمیم گیری ؛شش معیار تعمیم یافته باتابع ترجیحی را به کارشناسان پیشنهاد می کند که عبارتند ازمعیار ،عادی U ،شکل V ،شکل هم ،سطح V شکل باناحیه خنثی ومعیار گوسی؛ ودر پایان فرایند تحقیق کارشناسان با توجه به هدف تحقیق از یک تابع برتری استفاده می کنند که نتایج وتجزیه و تحلیل های نهایی که براساس وزن کارشناسی بدست آمده در تحلیل های خروجی نشان دهنده تحلیلی باکیفیت عدد57 که بیانگر بیشترین سطح اعتبار تحقیق و صحتانجام این پروژه بوده است می باشد. نتایج رتبه بندی نهایی این تحقیق نشان دهنده آن است که شهرستان اهواز با بیشترین جریان خا(لص خروجی619/ 0 ) از میان دیگر شهرستان های استان دارای پتانسیل با لتری در جهت جذب گردشگر نسبت به دیگرگزینه ها را دارامی.باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات