ارزیابی دقت تصاویر مودیس در استخراج سطوح برفی با استفاده از تصاویر لندست به روش Subpixel (مطالعه‌ی موردی ارتفاعات شمال تهران)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

ناظر نقشه برداری/ شرکت مهندسی برسو

چکیده

در چند سال اخیر علاوه بر تکنیک‌های پیکسل مبنا از تکنیک‌های زیرپیکسل نیز جهت تهیه نقشه پوشش برف استفاده شده است زیرا در اکثر مدل‌های هیدرولوژیکی نیاز به تهیه نقشه پوشش برف به صورت مکرر و با فاصله زمانی کوتاه می‌باشد که تهیه این نقشه‌ها تنها با بکارگیری تصاویری با قدرت تفکیک زمانی بالا امکان‌پذیر است. تصاویری که دارای قدرت تفکیک زمانی بالا هستند، از نظر قدرت تفکیک مکانی پایین و یا متوسط می‌باشند که در چنین تصاویری امکان وجود پیکسل‌های مخلوط افزایش می‌یابد. استخراج اطلاعات از پیکسل‌های مخلوط، تنها با بکارگیری تکنیک‌های زیرپیکسل امکان‌پذیر می‌باشد. در این مطالعه از تصاویر ماهواره ترا سنجنده مودیس (سایت ناسا) و ماهواره لندست سنجنده OLI (سایت سازمان زمین شناسی ایالات متحده USGS ) استفاده گردید. برای انجام مراحل مختلف این تحقیق از نرم افزارهای Envi 4.8 و ArcGIS 10.3 استفاده گردیده است. در این روش سطوح برفی تصویر مودیس 1850 کیلومتر مربع و سطوح برفی لندست 1926 کیلومتر مربع برآورد گردید و دقت این روش برای دقت کلی برابر با 90‌% و برای ضریب کاپا 86/0 محاسبه شد. همچنین مقدار ضریب همبستگی برای این تکنیک 93/0 محاسبه گردید. لذا با توجه به مقادیر ارائه شده میتوان به صحت و دقت برآورد اعتماد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات