مکان یابی اماکن مناسب طراحی مراکز هیدرو ترمال ( لجن در مانی )

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

در حوزه  دریاچه ارومیه به خاطر دخل و تصرفات  درمحیط  شاهد خشک شدن دریاچه و ایجاد طوفان های نمک در حوزه دریاچه هستیم . پیامد های حاصله در چند سال  اخیر  حاکی از آن است  که  کاهش  روند نزولات آسمانی تبخیر  بیش از پیش دریاچه و اثرات  منفی  ناشی از  پدیده های انسان ساختی  از قبیل  ایجاد سدها ،بهره گیری  بیش از اندازه  منابع آب سطحی  و سفره های زیر زمینی  در حوزه  آبریز  دریاچه  ارومیه  زمینه  کامل  برای بروز  یک بحران  وسیع زیست  محیطی / اکولوژیکی فراهم نموده است. در این پژوهش سعی شده  با  بررسی و مطالعه سایر  مقالات و پایان نامه ها از این دست ، با مکان یابی فضایی مناسب برای ساخت دهکده- های سلامت  در حوزه دریاچه ارومیه و ایجاد پتانسیل مناسب گردشگری راهکار های را برای احیای این دریاچه قدیمی و اسطوره ای ارائه نماییم .روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مشاهده میدانی مصاحبه مطالعه طرح های صورت گرفته دررابطه با  حوزه  سواحل دریاچه ارومیه به دست آمده است . در این تحقیق با استفاده از اطلاعات و داده های بدست آورده شده سه گزینه از بنادر مهم دریاچه از میان  مناطق مختلف دریاچه انتخاب شد وسپس برای انتخاب گزینه برتر به انجام  وزن دهی به معیارهای مهم  پرداخته و  به کمک  مدل AHP  ونرم افزار EC  در نهایت  سایت مناسب جهت  ایجاد  مراکز تفریحی توریستی و درمانی  جدید  پیشنهاد شده است .  در این مقاله سعی شده است  تا با نگاه دیگر  ، تهدید خشک شدن دریاچه ارومیه  را به فرصتی برای تجدید دریاچه و بقای آن  تبدیل کنیم و با پیشنهاد  سایت های مناسب  برای ساخت مراکز در مانی و انستیتو های زیبایی برای استخراج  لجن های شفا بخش که حاصل مطالعات پایه ای و استفاده از تجربیات  و  مراکز از این دست است را در اختیار ،  سر مایه گذران  داخلی و خارجی  بگذاریم تا  با  در نظرگرفتن  این گزارشات با اطمینان خاطر بیشتر،در این زمینه  به سر مایه گذاری اقدام نمایندو با جذب سرمایه و توجه ملی و کسب درآمد ناشی از فروش نمک و رسوبات و در آمد حاصل از  سفر های توریستی به این ناحیه در حفظ و تجدید بقای دریاچه کمک نموده  وبا این اقدام  از طبیعت شفا بخش دریاچه یاری گرفته و بستر مناسبی  برای درمان بیماران و همچنین  منبع درآمدی برای ساکنین اطراف دریاچه فراهم  گردد  .

کلیدواژه‌ها

موضوعات