دستیابی به توسعه پایدارهوشمند با تأکید بر شهرخلاق با استفاده از GIS(مطالعه موردی اصفهان)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا واحد یادگار امام خمینی(ره)،دانشگاه آزاد اسلامی ،شهرری،تهران، ایران

چکیده

شهر همانند موجود زنده است ولی شبیه به یک درخت نیست این مکان مقدس که در قران کریم خداوند برآن قسم یاد کرده است محلی برای زیستن انسان ها و این امر تحقق نخواهد یافت مگر با بنا ساختن زیر ساخت های لازم که خود از عوامل رسیدن به توسعه پایدار بوده اما اینکه دقیقاً از کجا و به شیوه ای و با چه هدفی می باست این مهم را مدیریت نمود مهمترین سؤال پژوهش حاضر را رقم می زند ؛پس برای پاسخ به این سؤال مهم به سراغ منابع کتبخانه ای رفتیم , به این نتیجه رسیدیم که شهر تهران بیش از توان اکولوژیکی خود جمعیت را در دل خود جای داده است و این امر منجر به تنوع فرهنگی در شهر تهران و همینطور نبود آموزش لازم فردی و اجتماعی و بهره برداری از آن و همچین نبود آموزش لازم در نیل به حقوق شهروندی از مهمترین مسائلی که این شهرها با آن دست و پنجه نرم می کند و از این رو است که مشکلات فراوانی در حوزه هائی همچون حمل و نقل،زیباسازی،کودکان،سالمندان در آن به چشم می خورد که مسائل ذکر شده هدف اصلی پژوهشگر را بیش از پیش روشن می سازد.شهر خلاق،شهری است که بعد از قرار گرفتن بر روی محور اعتقادی محکم ،به دنبال پیاده کردن اصول طراحی شهری ،مناسب برای تمامی اقشار جامعه باشد وهر چقدر مردم نسبت به اصول اخلاق اجتماعی پایبندتر باشند در واقع حسن روابط اجتماعی بیشتر خواهد بود وبه دنبال آن جامعه ی پویاتر شکل خواهد گرفت و این شهر سالم و امن می تواند ایده پردازی نماید و پدیدآورنده شهری خلاق باشد.در این بین با استفاده از روش ویکور به این نتیجه رسیدیم که شهرهای تهران و اصفهان در این امر پیشرو بوده اندو پژوهشگر با تکیه بر نرم افزار GIS این مطلب را بصری سازی نموه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات