ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا بر پایه سطوح مختلف تبدیل موجک گسسته هار

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی،دانشگاه خوارزمی،ایران، تهران

چکیده

ادغام تصویر، فرآیند تلفیق اطلاعات مناسب از مجموعه‌ای تصاویر در یک تصویر است، به‌طوری‌که تصویر ادغام‌شده حاوی اطلاعات مفیدتر و کامل‌تر از هر یک داده‌های ورودی خواهد بود. هدف از ادغام تصاویر سنجش‌ازدوری، ترکیب اطلاعات به‌دست‌آمده از سنجنده هایی باقدرت های تفکیک مکانی، طیفی و زمانی متفاوت به‌منظور به دست آوردن تصویری با جزئیات اطلاعاتی بیشتر نسبت به هرکدام از داده‌های انفرادی است. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد تبدیل موجک گسسته در ادغام تصاویر فراطیفی با تصاویر دارای قدرت تفکیک مکانی بالا است. برای این منظور، پنجره‌ای از تصاویر سنجنده های هایپریون،ALI و OrbView3، انتخاب گردید. ابتدا تصویر هایپریون، به لحاظ باندهای غیرقابل استفاده و نویزهای استریپ، تصحیح شد. از باند پانکروماتیک سنجنده ALI، به‌منظور تصحیح هندسی و ثبت تصویر هایپریون استفاده گردید. در ادامه تصویر هایپریون با استفاده از عملیات بازنمونه برداری به‌صورت تصویری با اندازه پیکسل 10 متر تبدیل‌شده و با استفاده از الگوریتم Gram-Schmit، با تصویر ALI، ادغام شد. دوباره با استفاده از تصویر OrbView3، بر روی تصویر ادغام‌شده، عملیات ثبت تصویر انجام‌گرفته سپس هر دو تصویر با استفاده از عملیات بازنمونه برداری به‌اندازه پیکسل 4 متر تبدیل شدند. تصویر OrbView3، با استفاده از موجک گسسته هار، در چهار سطح تجزیه‌شده و جهت ادغام مورداستفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با هر بار افزایش سطح تجزیه تصویر، صحت و دقت ادغام افزایش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها