مروری بر کاربرد روش فراابتکاری جستجوی ممنوعه در حل مسائل مکانیابی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزهای و بتن توانمند، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

در این مقاله مروری، جزئیات کاربرد روش فراابتکاری جستجوی ممنوعه، در حل مسائل مکانیابی بررسی می‌شود. به این منظور، در ابتدا مفهوم مکانیابی و انواع مختلف مسایل مکانیابی معرفی شده و سپس جزئیات روش جستجوی ممنوعه، بطور تفصیلی شرح داده شده است. منظور از مکانیابی، یافتن مکان‌های جدید مناسب برای برپا کردن مراکز خدماتی است. امروزه به دلیل افزایش رقابت بین شرکت‌ها، مکانیابی علمی از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار شده است. روش‌های علمی مختلفی برای حل مسائل مکانیابی وجود دارد. در دهه‌های اخیر روش‌های فراابتکاری مختلفی برای حل مسائل مکانیابی معرفی شده‌‌اند. روش‌های فراابتکاری، برای حل مسائلی با داده‌ها و ابعاد زیاد، بدون نیاز به دانستن مسئله، با استفاده از ایده‌های ابتکاری، سرعت حل را افزایش می‌دهند. یکی از روش‌های فراابتکاری، الگوریتم جستجوی ممنوعه است که مبتنی بر جستجوی محلی است و در حل مسائل مکانیابی، نتایج مطلوبی به دست می‌دهد. این الگوریتم، مولفه‌ها و اجزای مختلفی دارد که در این مقاله، بطور مشروح معرفی شده‌‌اند. همچنین اصلاحات و افزوده‌هایی که برای بهبود الگوریتم، توسط محققین به آن اضافه شده است، نیز معرفی شده‌‌اند

کلیدواژه‌ها