تحلیلی بر شاخص های ارزیابی کننده میزان اهمیت و حیاتی بودن زیرساخت ها: رهیافت نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
زیرساخت‌ها به عنوان یکی از بنیان‌های اساسی در جوامع امروزی تعریف می‌شود به طوری‌که زندگی جوامع بشری و رضایت‌مندی شهروندان تا حدی زیادی به عملکرد ایمن و قابل اطمینان زیرساخت‌ها وابسته است. این در حالی است که ایمن‌سازی و حفاظت کامل از تمام دارایی‌ها و زیرساخت‌ها در برابر شرایط و عوامل تهدیدکننده برای دولت‌ها و یا کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به محدودیت منابع و امکانات، موضوعی چالش برانگیز محسوب می‌شود. بنابراین، ضرورت دارد زیرساخت‌ها و دارایی‌های حائز اهمیت بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای کارآمد شناسایی، تعیین و طبقه‌بندی گردند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و احصاء شاخص‌های حیاتی‌بودن زیرساخت‌هاو دارایی‌ها است. این پژوهش، با رویکردی جامع و روش تحقیق کیفی داده بنیاد برگرفته از نظریه استراوس و کوربین (1998) به تحلیل محتوی به منظور شناسایی شاخص‌های حیاتی‌بودن زیرساخت‌ها پرداخته است. داده‌ها به روش مصاحبه، مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی با پیمایش متون و منابع موجود جمع‌آوری شده است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی گردید و از راهبرد نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه برای تدوین مدل استفاده شده است. یافته‌ها منجر به شناسایی شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها و مدل پارادایم کدگذاری محوری شاخص‌های حیاتی‌بودن زیرساخت‌ها شد. نتیجه بررسی‌های و مطالعات انجام شده، منتج به شناسایی تعداد 26 شاخص در قالب 5 گروه اصلی شده است.

کلیدواژه‌ها