مروری بر پتانسیل تلفیق اینترنت اشیا و سامانه اطلاعات مکانی برای بهبود فعالیت‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

استادیار/ گروه عمران و نقشه برداری دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد تهران شمال

چکیده

تولیدات و محصولات کشاورزی عمدتاً با عوامل مکانی مانند شرایط اقلیمی، جغرافیایی و محیطی در ارتباط هستند. برای سنجش این عوامل از فناوری‌های مختلفی مانند اینترنت اشیا که در آن هر سنجنده یک یا چند شاخص را اندازه‌گیری می‌نماید، می‌توان بهره گرفت تا داده‌های موثر بر فعالیت‌های کشاورزی مانند نوع خاک، میزان رطوبت، شیب زمین و غیره را جمع‌آوری نمود. از طرفی برای تحلیل این داده‌های غالباً مکانی، نیاز به سامانه‌ای داریم که بتواند داده‌ها را جمع‌آوری، مدیریت، تحلیل و ارائه نماید و سیستم اطلاعات مکانی مصداق آن است. بنابراین تلفیق اینترنت اشیا و GIS پتانسیل فوق العاده‌ای برای ارتقاء فعالیت‌های کشاورزی فراهم می‌نماید و هدف از این تحقیق بررسی این پتانسیل است. از GIS در حوزه‌های مختلف کشاورزی مانند بررسی مطلوبیت زمین، مکانیابی، تخصیص زمین، ارزیابی اثر و ... استفاده شده است. از اینترنت اشیا نیز برای سنجش دما و رطوبت خاک، زنجیره تامین کالا، ردیابی دام‌ها و بررسی رفتارحیوانات، آبیاری، کوددهی و برداشت هوشمند و ... بهره گرفته شده است. اما تحقیقات اندکی در زمینه بررسی پتانسیل تلفیق اینترنت اشیا و GIS در حوزه کشاورزی انجام شده است. برای انجام این تحقیق مقالات در حوزه‌های اینترنت اشیا و کشاورزی، GIS و کشاورزی، GIS و اینترنت اشیا مورد بررسی قرار گرفتند و با بررسی آن‌ها پتانسیل‌های تلفیق GIS و اینترنت اشیا در کشاورزی استخراج گردید. تا کنون بیشتر از تلفیق GIS و اینترنت اشیا در مدیریت شهرها بهره گرفته شده است، درحالی که که از این تلفیق می-توان در حوزه‌های آبیاری، مدیریت گلخانه، زنجیره تامین کالا، جلوگیری از بیماری‌ها و آفات کشاورزی، دامداری دقیق و ... بهره جست.

کلیدواژه‌ها