دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1391 
5. تحلیل الگوی توسعه فیزیکی - کالبدی شهر مشهد

صفحه 67-88

سید هادی حسینی؛ معصومه حسینی


6. بررسی و سنجش رضایتمندی گردشگران بر اساس مبدأ گردشگری

صفحه 89-107

زینب کرکه آبادی؛ هاشم نوروزی فرد