دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1392 
5. بررسی الگوی بهینه پارکینگ منطقه سه شهرداری مشهد

صفحه 69-80

فهیمه مینایی؛ معصومه حسینی؛ سید محمدرضا حسینی