دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1395 
6. امکان سنجی استفاده از تصاویر UAV برای تعیین موقعیت ساختمان‏ها

صفحه 76-98

شبنم مهبودی؛ علی اسماعیلی؛ مسعود ورشوساز