دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1395 
6. تحلیلی بر تغییرات شبکه شهری استان ایلام در سه دهه اخیر

صفحه 100-118

محمد رضا زند مقدم؛ فهیمه خواجه نبی