دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1395 
4. امکان سنجی استفاده از تصاویر UAV برای تعیین موقعیت ساختمان‏ها

صفحه 45-62

شبنم مهبودی؛ علی اسماعیلی؛ مسعود ورشوساز