دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تابستان 1399، صفحه 7-140