دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1396 
4. ارزیابی توسعه گردشگری شهر آبگرم با استفاده از مدل SWOT

صفحه 33-45

سجاد فلاح پور؛ محمدابراهیم رمضانی؛ علی اکبر جعفرلو؛ اکرم علمشاهی