اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز اصلی نشریه سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش ازدور در برنامه ریزی این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین تحقیقات خود را در زمینه علوم سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربردهای آنها در علوم مختلف بویژه مجموعه علوم جغرافیایی را منتشر کنند.