کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی (GISRS) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است