کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی (GISRS) - بانک ها و نمایه نامه ها