کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی (GISRS) - سفارش نسخه چاپی مجله