حمایت مرکز تحقیقات گردشگری دامنه جنوبی البرز مرکزی از مجله

حمایت  مرکز تحقیقات گردشگری دامنه جنوبی البرز مرکزی  از مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی  در راستای بخشنامه  برای حمایت از انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی