دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1395 
3. تحلیل برنامه ریزی توسعه فضایی شهرستان ابهر با استفاده از GIS

صفحه 37-56

سید حامد علوی؛ سید جمال الدین دریاباری


5. تحلیلی بر تغییرات شبکه شهری استان ایلام در سه دهه اخیر

صفحه 75-94

فهیمه خواجه نبی؛ محمد رضا زندمقدم