نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر محیطی در پیشگیری از وقوع سرقت مورد مطالعه : شاهرود

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-54

حسین جیبا؛ محمد روحانی مقدم؛ مریم آقایی بجستانی