نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی الگوی بهینه پارکینگ منطقه سه شهرداری مشهد

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 69-80

فهیمه مینایی؛ معصومه حسینی؛ سید محمدرضا حسینی


3. تحلیل الگوی توسعه فیزیکی - کالبدی شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 67-88

سید هادی حسینی؛ معصومه حسینی