نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات توسعه شهری شهرستان بهبهان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست طی سالهای 1378 تا 1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 7-14

حسین اقدر؛ فاطمه محمد یاری؛ حمیدرضا پورخباز