نویسنده = حسین صدر ناصری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سیرتاریخی جغرافیای پزشکی و نقش آن در توسعه پایدار کشور همراه با مثال کاربردی با استفاده از R-S

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-12

حسین صدر ناصری؛ عفت سادات حقیقت حسینی


3. شناسایی زمان مناسب گردشگری در شهرستان چابهار بر اساس شاخص های حرارتی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 57-68

حسین صدر ناصری؛ سعید کامیابی


4. ارزیابی توانمندی و شناخت زمین گردشگری شهرستان و خلیج چابهار با استفاده از روش پرالونگ

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 23-36

سعید کامیابی؛ حسین صدر ناصری