نویسنده = سید محمدرضا حسینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوی بهینه پارکینگ منطقه سه شهرداری مشهد

دوره 4، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 69-80

فهیمه مینایی؛ معصومه حسینی؛ سید محمدرضا حسینی